Dental Discount

Sla over tot hoofd-inhoud »

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Dental Discount N.V.;
b. Dental Discount: Dental Discount N.V.;
c. De wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met Dental Discount een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);
d. Order: de overeenkomst tussen Dental Discount en de wederpartij met betrekking tot de koop van goederen door de wederpartij.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met Dental Discount gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, en maken daar van integraal deel uit.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
4. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht zullen worden genomen.
6. Algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, ongeacht of Dental Discount deze uitdrukkelijk heeft uitgesloten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dental Discount is ingestemd.
7. Dental Discount heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.
8. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonisch, of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de zijde van Dental Discount.
AANBIEDINGEN
1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door Dental Discount aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen vrijblijvend.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de wederpartij verstrekte specificaties en dergelijke. De verstrekte informatie is voor Dental Discount slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen blijven voorbehouden. Dental Discount is niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Alle door Dental Discount verstrekte adviezen en mededelingen omtrent aanwendingsmogelijkheden van door Dental Discount te leveren goederen worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Dental Discount niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
5. Dental Discount heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een order geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder dat daaruit enige schadeplichtigheid voort kan vloeien. De bepalingen uit dit lid zijn ook van toepassing als een wederpartij al eerder goederen bij Dental Discount heeft afgenomen. Dental Discount is tevens gerechtigd een order geheel of gedeeltelijk onder rembours te leveren.
OVEREENKOMST
1. Dental Discount is eerst gebonden nadat een order door haar schriftelijk is aanvaard danwel bevestigd, alsook indien door haar met de levering en/of uitvoering is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Afwijkingen van een schriftelijke bevestiging van een order binden Dental Discount pas, nadat deze eveneens schriftelijk zijn bevestigd.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door het personeel van Dental Discount of namens Dental Discount gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Dental Discount slechts indien deze door Dental Discount schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.
3. Voor leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Elke overeenkomst wordt aangedaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter beoordeling aan Dental Discount- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Dental Discount is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. De wederpartij is verplicht -indien de levering buiten België dient plaats te vinden- in het land waar de levering moet plaatsvinden op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de offerte door Dental Discount, schriftelijk aan Dental Discount bekend te maken, bij gebreke waarvan terzake van niet-naleving van bedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door Dental Discount kan worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.
7. Dental Discount is bevoegd om -indien zij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal zij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen. 8. In aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden Dental Discount niet. Dental Discount is terzake steeds tot aanpassing gerechtigd.
PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld geschieden all prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen;
a. gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen;
b. exclusief BTW, loonkosten, vervoerskosten, emballages en eventueel verzekering;
c. gebaseerd op levering aan huis/bedrijf wederpartij. Ingeval van verzending door niet eigen vervoer worden de verzendkosten doorberekend;
d. vermeld in Euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Dental Discount gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen worden bij de orderbevestiging vermeld.
4. Alle directe en indirecte kosten, ontstaan door vertraging of oponthoud in de levering van goederen, door het uitblijven van instructies, gegevens of medewerking van de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij. De door Dental Discount terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de wederpartij.
5. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.
6. Dental Discount is, alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst respectievelijk voortzetting van de reeds gedeeltelijk aangevatte uitvoering, te allen tijde bevoegd van de wederpartij te verlangen dat hij terzake van de uit de overeenkomst voor de wederpartij voortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot maximaal het voor de wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag, danwel -naar keuze van Dental Discount- dat hij zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheidsstelling zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het bedrag als bij de uitvoering door de wederpartij verschuldigd, alsmede op andere wijze zekerheid te eisen dat aan de betalings- en overige verplichten wordt voldaan door de wederpartij.
7. Indien de wederpartij weigert een in lid 6 bedoeld voorschot danwel zekerheidsstelling op verzoek af te geven, is Dental Discount gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd het recht van Dental Discount op vergoeding van schade die ten gevolge van de ontbinding door Dental Discount wordt geleden.
WIJZIGINGEN/ANNULERING VAN DE ORDER
1. Indien door of namens de wederpartij in de oorspronkelijke order wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, vereisen deze de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Dental Discount. De daaraan eventueel verbonden meerkosten worden extra aan de wederpartij in rekening gebracht.
2. Bij annulering is de wederpartij gehouden aan Dental Discount alle reeds met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten van voorbereiding, inkoop, opslag en dergelijke te vergoeden, als ook te vermeerderen met een schadeloosstelling, groot 25% van de overeengekomen prijs, e.e.a. onverminderd het recht van Dental Discount op vergoeding van de volledige schade door de annulering veroorzaakt.
3. Door de wederpartij na het verstrekken van de order alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde door de wederpartij tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen aan Dental Discount ter kennis worden gebracht.
4. Verandering of annulering van een order is niet toegestaan ten aanzien van speciaal ten behoeve van de wederpartij ingekochte goederen, noch ten aanzien van goederen welke reeds ter levering zijn verzonden.
5. Tenuitvoerlegging van mondeling opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Het wijzigen van een reeds verstrekte order kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd in welk geval het bepaalde in artikel 6 (levering en levertijd) van deze voorwaarden onverkort van toepassing zal zijn.
LEVERING EN LEVERTIJD
1. Levering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waarmee Dental Discount voldoet aan haar afleveringsverplichting. Mede met het oog op het in artikel 11 bepaalde terzake van eigendomsvoorbehoud, hoeft levering geen eigendomsovergang teweeg te brengen.
2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf/magazijn van Dental Discount verlaten.
3. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Dental Discount, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
4. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking direct bij aflevering op eventuele tekorten of beschadiging te controleren danwel deze controle uit te voeren na mededeling van Dental Discount dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
5. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
6. Dental Discount heeft het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en per deellevering telkens de wederpartij afzonderlijk te factureren. Iedere deellevering geldt als een afzonderlijke levering in de zin van deze voorwaarden.
7. Indien een levertijd is overeengekomen, begint deze te lopen vanaf het moment waarop Dental Discount, conform het bepaalde in artikel 3 (overeenkomst) van deze voor waarden, is gebonden. Indien voor de uitvoering van de order bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, danwel de vervulling van bepaalde formaliteiten vereist is, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens in het bezit van Dental Discount zijn, danwel de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door Dental Discount een eerste betaling bij het verstrekken van de order wordt verlangd, begint de levertijd te lopen op de dag waarop deze betaling is ontvangen.
8. De door Dental Discount opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend en gelden derhalve slechts bij benadering en nooit als fatale termijn als bedoeld in de wet.
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij nimmer het recht op schadevergoeding, het recht om de levering te weigeren, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dental Discount, fouten van haar personeelsleden of door Dental Discount ingeschakelde derden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal Dental Discount in nader overleg treden met de wederpartij.
9. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, worden zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
10.Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij personeel van Dental Discount of toeleveranciers van Dental Discount hieronder begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft bedragen.
11.Uitstel van levering op verzoek van de wederpartij kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Dental Discount. Uit een uitstel eventueel voor Dental Discount voortvloeiende kosten en verliezen, komen voor rekening van de wederpartij. De door Dental Discount terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de wederpartij.
12.In ieder geval is de wederpartij -indien hij meent dat Dental Discount de levertijd heeft overschreden- gehouden Dental Discount schriftelijk in gebreke te stellen en Dental Discount alsnog een additionele levertijd toe te staan van minimaal veertien dagen.
13.Indien de levertijd met meer dan een maand wordt overschreden, is de wederpartij gerechtigd een order met betrekking tot standaard goederen te annuleren, zonder dat aan de annulering kosten verbonden zijn. Bij levertijdoverschrijding is annulering van ten behoeve van de wederpartij speciaal bestelde goederen of aan te passen goederen niet mogelijk.
14.Ten aanzien van schade, door de wederpartij geleden ten gevolge van overschrijding van de levertijd, geldt onverkort, naast het hierboven bepaalde, hetgeen is bepaald in artikel 13 (aansprakelijkheid) van deze voorwaarden.
15.Alle door Dental Discount te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de hiervoor omschreven op de wederpartij rustende verplichtingen, komen voor rekening van de wederpartij.
TRANSPORT EN RISICO
1. Het vervoer van alle zaken die verband houden met de order geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender (Dental Discount) is.
2. Indien geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven, vindt deze plaats naar beste vermogen zonder verantwoordelijkheid voor de gunstigste bevrachting.
Bij vermissing, verwisseling en/of beschadiging tijdens het transport bestaat geen verplichting tot vervangende levering, noch tot enige (schade-)vergoeding voor winstderving, noch tot terugname van de geleverde goederen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Plaats van levering is de in de orderbevestiging of overeenkomst genoemde plaats. Vervoer naar deze plaats geschiedt met eigen vervoermiddelen van Dental Discount en/of vervoermiddelen van derden, en wel op kosten van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vanaf het moment van levering ter plaatse komen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Als geen plaats van levering is genoemd of franco levering is overeengekomen, geschieden de leveringen ‘af-magazijn’, waarmee wordt bedoeld de plaats van waaruit door of namens Dental Discount wordt geleverd, exclusief verpakking en op risico van de wederpartij.
5. Bij bestellingen en/of zendingen die moeten worden geleverd buiten België geldt de clausule 'ex-works’ ('af-magazijn'), als bedoeld in de Incoterms 2000, hetgeen betekent dat de goederen voor de wederpartij conform deze clausule op een nader aan te geven tijdstip voor afname gereed staan, tenzij schriftelijk een andere afspraak terzake van het vervoer en de levering is gemaakt.
6. Bij verandering van de plaats van levering, is de wederpartij verplicht minimaal 10 dagen voor levering Dental Discount daarvan schriftelijk mededeling te doen onder volledige opgave van de plaats van levering.
7. Dental Discount is gerechtigd voor orders met een geringe factuurwaarde voor behandelingskosten een toeslag in rekening te brengen.
8. De verpakking van te leveren goederen is afgestemd op verzending onder normale omstandigheden. Extra kosten, door hogere of andere verpakkingseisen, komen voor rekening van de wederpartij. De door Dental Discount terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de wederpartij.
OVERMACHT
1. Indien Dental Discount door overmacht niet in staat is de order normaal uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst in beginsel op een later tijdstip uit te voeren, danwel deze te ontbinden.
2. Onder overmacht wordt verstaan:
a. Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Dental Discount kan worden verlangd.
b. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Dental Discount of haar leveranciers, alsmede wanprestatie door leveranciers waar door Dental Discount haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen, alsmede het door leveranciers aanbrengen van wijzigingen aan/in te leveren goederen. In het laatste geval is Dental Discount gerechtigd tot levering van de gewijzigde goederen, indien de wijzigingen naar het oordeel van Dental Discount slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.
3. Dental Discount heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
4. Dental Discount is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. Indien Dental Discount door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de order, heeft zij het recht deze extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
6. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Dental Discount als de wederpartij de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door Dental Discount noch door de wederpartij kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
7. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel is de wederpartij gehouden het in het kader van de order beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.
AANVAARDING, RECLAME EN GARANTIE
1. Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door Dental Discount zijn ontvangen en een nauwkeurige omschrijving van de aard en grond van de klacht bevatten. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de eventuele garantietermijn dient plaats te vinden en in ieder geval binnen acht dagen na ontdekking. De goederen moeten na het indienen van de klachten door de wederpartij in onveranderde staat worden gelaten, totdat Dental Discount de klachten heeft onderzocht.
2. Indien reclames gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Dental Discount, dan is zij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook, danwel heeft Dental Discount het recht het netto factuurbedrag te restitueren. 3. Reclames over facturen dienen schriftelijk te zijn ingediend binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.
4. Indien de wederpartij niet binnen acht dagen na levering, respectievelijk de verzenddatum van de facturen, schriftelijk bij Dental Discount heeft gereclameerd, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben gekeurd en geaccepteerd. Na die termijn worden reclames door Dental Discount niet meer in behandeling genomen.
5. Geleverde en door de wederpartij conform deze bepaling geaccepteerde goederen worden nimmer teruggenomen. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door Dental Discount te bepalen voorwaarden.
6. Het indienen van reclameringen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen uit de overeenkomst ten opzichte van Dental Discount. Dientengevolge is opschorting van betalingsverplichtingen niet toegestaan.
7. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Dental Discount in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen. Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat het geleverde of de materialen niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Dental Discount de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij zij verkiest het geleverde te vervangen danwel tot terugbetaling van het factuurbedrag terzake van de te vervangen goederen, e.e.a. onder teruggave van die goederen. Garantie voor door Dental Discount elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende producent/leverancier garantie verstrekt.
8. Ingeval door Dental Discount garantie is verstrekt, komt deze te vervallen indien goederen waarop de garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, behandeld of onderhouden, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn uitgevoerd, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of andere gegevens zijn verminkt of verwijderd.
9. Op (onderdelen voor) apparatuur wordt in beginsel niet meer garantie gegeven dan Dental Discount verkrijgt van de producent/leverancier.
10.Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen terzake van aansprakelijkheid, is Dental Discount nooit gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door de door Dental Discount vervangen goederen. Behoudens de in deze voorwaarden geregelde aansprakelijkheid geldt de voldoening door Dental Discount aan haar garantieverplichtingen als enige en algehele schadevergoeding.
11.De wederpartij heeft slechts aanspraak op garantie conform deze voorwaarden indien en zodra de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Dental Discount heeft voldaan.
12.Uit hoofde van een door Dental Discount verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten België bevinden, kan Dental Discount slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste een bedrag dat deze kosten bij uitvoering in België zouden hebben belopen.
13.De wederpartij vrijwaart Dental Discount voor elke aansprakelijkheid die op Dental Discount jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Dental Discount geleverde goederen.
14.Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen twaalf maanden na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de levering waarin de goederen terzake waarvan de wederpartij reclame wenst te maken of garantie wenst te claimen, zijn opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
BETALING
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden, zulks ter keuze van Dental Discount, hetzij netto contant bij (af)levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Dental Discount aangewezen bankrekening, in ieder geval uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking.
2. De op de bankafschriften van Dental Discount aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
3. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan 1,5 procent over iedere maand of een gedeelte van een maand te berekenen over het nog openstaande bedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum. Daarnaast komen te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15%, voor het buitenland 20%, van de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00 (zegge: eenhonderdvijftig euro).
4. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, heeft Dental Discount het recht de verdere uitvoering van de levering op te schorten, totdat de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de wederpartij binnen een door Dental Discount te stellen schriftelijke nadere termijn niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Dental Discount tevens het recht, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren.
5. De wederpartij is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Dental Discount, noch is de wederpartij ten nadele van Dental Discount bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.
6. Betalingen door de wederpartij worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, zodat een betaling eerst strekt ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten en administratiekosten en als laatste ter voldoening van de hoofdsom.
7. Dental Discount is bevoegd de verplichting tot afgifte van goederen die onder haar berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding, of anderszins in het kader van een regelmatig contact onder Dental Discount verblijvend, op te schorten totdat de wederpartij aan zijn verplichting tot vergoeding van door Dental Discount geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde goederen gaan eerst in eigendom over op de wederpartij indien de wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen aangaande de overeengekomen tegenprestatie en/of koopprijs jegens Dental Discount, die voortvloeien uit de betreffende overeenkomst, of uit andere met Dental Discount gesloten overeenkomsten terzake van de levering van goederen, alsmede terzake van vorderingen wegens het door de wederpartij tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten, en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo.
2. Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de wederpartij van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde goederen eigendom van Dental Discount. De wederpartij is niet gerechtigd om de goederen te verkopen of te be-/verwerken tenzij Dental Discount hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De wederpartij is evenmin gerechtigd om de bedoelde goederen aan derden te (huur)verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen danwel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder schriftelijke toestemming van Dental Discount.
3. Terzake van natrekking en vermenging verplicht de wederpartij zich reeds nu voor alsdan ertoe ten aanzien van door Dental Discount geleverde goederen waarbij sprake kan zijn van natrekking respectievelijk vermenging, ten aanzien van de toepasselijkheid van vermelde wetsbepalingen, de door Dental Discount geleverde goederen aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat een zaak ten gevolge van de natrekking of vermenging in totaliteit eigendom van Dental Discount wordt tot het moment waarop de wederpartij aan de verplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan.
4. De wederpartij is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen op eerste verzoek aan Dental Discount te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, evenals indien sprake is van een ontbinding van de overeenkomst desverlangd direct aan Dental Discount af te geven.
5. De wederpartij wordt tevens geacht Dental Discount reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door Dental Discount betreden van al zijn bedrijfsterreinen en -gebouwen teneinde de staat van de goederen te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in het vorige lid bepaalde de goederen mee te nemen.
6. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt mits de goederen zich in goede staat bevinden, en/of anderszins voor Dental Discount bruikbaar zijnde wederpartij gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen marktwaarde ten tijde van de terugneming, onverminderd het recht van Dental Discount met deze creditering te verrekenen alle op de wederpartij rustende financiële verplichtingen (waaronder schadevergoeding) jegens Dental Discount, met inachtneming van hetgeen in artikel 10 (betaling) is bepaald ten aanzien van de toerekening van betalingen.
7. De wederpartij is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel zodanig dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden.
8. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in het voorgaande lid bedoeld, voor zover betrekking hebbende op de in dit artikel bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.
9. Tot zekerheid van correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt Dental Discount bovendien eigendomsrecht tot zekerheid -door het ontstaan van de vordering- op alle goederen die Dental Discount aan de wederpartij heeft geleverd en die zich nog onder hem bevinden.
ONTBINDING
1. In het geval de wederpartij:
a. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit de betrokken overeenkomst of enige andere met Dental Discount gesloten overeenkomst voortvloeit, financiële verplichtingen hieronder begrepen;
b. getroffen wordt door een beslag op zijn producten;
c. zelf het faillissement van de onderneming aanvraagt, of het faillissement door een derde wordt aangevraagd;
d. surséance van betaling aanvraagt;
e. de onderneming of een belangrijk gedeelte ervan stil legt of liquideert, danwel zijn onderneming inbrengt in een andere onderneming of de doelstelling van zijn onderneming wijzigt;
f. onder bewind en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandse variant wordt gesteld;
g. buiten medeweten van Dental Discount enigerlei betalingsregeling met crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat;
h. in het geval van een natuurlijke persoon: komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, wordt de wederpartij geacht van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim te zijn en is Dental Discount gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of -naar keuze van Dental Discount- de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldusluidende schriftelijke verklaring, en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, zulks zonder dat Dental Discount tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden is, alles onverminderd de verder aan Dental Discount toekomende rechten, waaronder onder meer het recht tot terughalen van de door Dental Discount geleverde goederen, waarvoor het onder artikel 11 besproken eigendomsvoorbehoud geldt, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
2. In gevallen als in lid 1 genoemd, zijn alle vorderingen die Dental Discount op de wederpartij heeft of verkrijgt, direct opeisbaar.
AANSPRAKELIJKHEID
1. Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van het geleverde, geeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Dental Discount.
2. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde aangaande Productaansprakelijkheid, geldt voldoening door Dental Discount aan haar verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende garantie en reclames is geregeld in artikel 9, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de wederpartij uitgesloten.
3. Dental Discount is jegens de wederpartij, niet zijnde een consument, nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en rente wegens persoonlijke ongevallen.
Dental Discount is jegens de wederpartij nimmer gehouden tot ver¬goeding van kosten, schade en rente wegens schade aan roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde goederen toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de wederpartij of derden veroorzaakt alsook schade van welke aard verder ook, tenzij de wederpartij aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Dental Discount, haar personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.
4. Dental Discount is jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook als veroorzaakt door de door Dental Discount aan de wederpartij (door)geleverde goederen. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid.
5. Dental Discount erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door Dental Discount veroorzaakt, tenzij er aan de zijde van Dental Discount sprake is van opzet of grove schuld.
6. De aansprakelijkheid van Dental Discount wordt mede beoordeeld op grond van de product- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Dental Discount. Behoudens de dekking hiervan is de vergoedingsplicht, welke op Dental Discount rust ingevolge de voorgaande leden, beperkt tot een algemeen maximum van e 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per schadegeval.
7. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van twaalf maanden na factuurdatum.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle door Dental Discount aan de wederpartij verstrekte stukken, zoals haar aanbiedingen en overeenkomsten, maar ook de door haar ter beschikking gestelde rapporten, adviezen, berekeningen, tekeningen en overige zaken zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt voor het door de wederpartij met Dental Discount overeengekomen doel en mogen door de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Dental Discount door hem niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden verpand noch op andere wijze worden bezwaard, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het intellectuele eigendom op deze stukken berust bij Dental Discount, danwel derden. Het is de wederpartij niet toegestaan eventuele aanduidingen van intellectuele eigendomsrechten van geleverde goederen te verwijderen.
TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voorvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen de vestigingsplaats van Dental Discount bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
3. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van Dental Discount om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
4. Bij een eventueel geschil zijn de in de administratie van Dental Discount voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.

Dental Discount N.V.
Postbus/ Boîte postale 62
B-2370 Arendonk
Tel.: 03 - 226 60 22
Fax: 03 - 266 45 16
E-mail: verkoop @ dentaldiscount.com
            vente @ dentaldiscount.com
IBAN: BE06 4024 0592 8122
SWIFT-BIC: KREDBEBB
BTW: BE 0445.781.019 T.V.A
.
 

Mijn winkelwagen

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

  • Bij ons geen:
    Cadeau's, spaarpunten of andere kostenopdrijvende zaken.
  • Maar wel:
    Hele lage prijzen
    voor het beste product
  • Vandaag besteld, morgen geleverd.
  • Uitsluitend producten van topkwaliteit van gerenom meerde merken met volledige service en garantie.
 

Razendsnel

Bestellingen die ons op werkdagen voor 17.00 uur bereiken, worden gegarandeerd de volgende werkdag geleverd. Om u altijd goed en snel te kunnen leveren, kunnen wij u helaas geen producten leveren die niet in deze website zijn opgenomen.

Gratis levering

U betaalt géén bijdrage in de administratie- en verzendkosten indien de waarde van uw bestelling meer bedraagt dan EUR 100,-. Indien de waarde minder bedraagt betaalt u een bijdrage van slechts EUR 6,-. (Genoemde bedragen zijn excl. btw).

Trucs & Tips

U kunt extra snel bestellen door gebruik te maken van de favorieten. Ieder product dat u besteld wordt automatisch toegevoegd aan deze lijst.